یادمان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

یادمان بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

تقدیرنامه سال 1398

تقدیرنامه سال 1399

تقدیرنامه سال 1400

MANAGEMENT SYSTEM
ISO-45001:2018

نمایشگاه تاسیسات و سیستم های گرمایشی سرمایشی

یازدهمین نمایشگاه صنعت، معدن، ابزارآلات

MANAGEMENT SYSTEM
HSE-MS

QUALITY MANAGMENT SYSTEM
ISO-9001:2015

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
ISO-14001:2015